ขั้นตอนที่สำคัญในการโอนบ้าน ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนที่สำคัญในการโอนบ้าน ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนที่สำคัญในการโอนบ้าน ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์

การซื้อขายบ้าน ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายได้ทำการตกลงกัน ที่จะทำการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน ได้ทำการตกลงราคา และตกลงในเรื่องของค่าใช้จ่าย ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมความพร้อม ในวันนัดโอนที่กรมที่ดิน มีดังนี้ ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ เรามีคำตอบ

1.เตรียมเอกสารเพื่อทำการยื่นเรื่อง ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบเอกสาร ที่ต้องใช้ในการโอน เมื่อแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่จะให้บัตรคิว หลังจากนั้นก็รอเจ้าหน้าที่เรียกตามคิวที่ได้รับ แนะนำให้ไปก่อนเวลาเปิดทำการ 8.00 น. เนื่องจากคนค่อนข้างเยอะ อาจจะใช้เวลาในการรอคิว

2.เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานเรียก ให้ทั้งผู้โอนและผู้รับโอนเซ็นเอกสาร ทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น

3.หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ จะทำการประเมินทุนทรัพย์ และคำนวณค่าธรรมเนียมโอนทั้งหมด พร้อมทั้งยื่นใบคำนวณค่าโอนให้ เพื่อนำไปชำระค่าโอนที่ฝ่ายการเงิน

4.ต่อมาเป็นการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการโอนที่ฝ่ายการเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ใบเสร็จ 2 ใบ สีฟ้ากับสีเหลือง ให้นำใบเสร็จสีเหลืองคืนเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงานที่เซ็นเอกสาร ส่วนใบเสร็จสีฟ้าให้ถ่ายสำเนาให้ผู้ซื้ออีก 1ชุด เก็บไว้

5.ขั้นตอนสุดท้าย เจ้าหน้าที่พิมพ์สลักหลังโฉนดแล้ว รอรับโฉนดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงมอบโฉนดและสัญญาซื้อขาย (ทด.13) ให้แก่ผู้รับโอนหรือผู้ซื้อ เป็นอันเสร็จสิ้นการโอนที่ดิน บ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ โฉนดนั้นก็จะเปลี่ยนกรรมสิทธ์ เป็นของผู้รับโอนหรือผู้ซื้อเรียบร้อยตามกฎหมาย 

เอกสารโอนกรรมสิทธิ์ กรณีบุคคลทั่วไป

 1. โฉนดที่ดิน ฉบับจริง
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (เตรียมบัตรจริงไปด้วย)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (เตรียมฉบับจริงไปด้วย)
 4. หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมอบอำนาจ (ไม่สามารถใช้หนังสือมอบอำนาจทั่วไปได้)
 5. หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดิน (กรณีสมรส)
 6. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้่้ามี)
 7. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)
 8. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 9. สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารโอนกรรมสิทธิ์ กรณีนิติบุคคล

 1. โฉนดที่ดินฉบับจริง หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
 4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. รายการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
 6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัท
 7. รายงานการประชุม
 8. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

ขั้นตอนสำหรับผู้ขายบ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

 • การทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย รับเงินมัดจำ
 • ให้สำเนาโฉนดที่ดิน สัญญาขายที่ดิน ทด. 13 เพื่อทำการยื่นกู้กับทางธนาคาร
 • นัดวันเพื่อทำการนัดโอนกรรมสิทธิ์
 • ทำการติดต่อกับธนาคารที่ติดจำนองโฉนด ขอยอดที่ต้องชำระ และทำการนัดโอนกรรมสิทธิ์
 • เตรียมเงิน ค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษี มาในวันโอนกรรมสิทธิ์
 • การขายฝากจะทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ณ สำนักงานที่ดิน จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมาย
 • การอนุมัติสัญญารวดเร็วกว่า การขอสินเชื่อกับธนาคาร
 • ได้วงเงินดีกว่าการไปจำนอง
 • การทำสัญญาฝากขายที่ดิน ไม่จำเป็นต้องเช็คประวัติแบล็คลิส เครดิตทางการเงิน หรือ Statement ซึ่งสะดวกสบายและรวดเร็ว
 • หากครบกำหนดแล้ว ผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่คืนที่ดินได้ ผู้ขายฝากอาจทำสัญญาขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปก่อนได้ ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 10 ปี
 • ผู้ขายฝากยังคงได้ครอบครองที่ดิน และใช้ประโยชน์ต่อไปได้ จนกว่าจะพ้นกำหนดการไถ่ถอน เว้นแต่ว่าคู่สัญญาจะตกลงกันเป็นประการอื่น

ก่อนจะทำการซื้อขายบ้าน ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ควรศึกษาเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขาย

สัญญาจะซื้อจะขาย คือสัญญาที่ทำขึ้นเพื่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ ระหว่างผู้จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ และผู้จะขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นการเเสดงเจตนาของฝ่ายผู้จะซื้อ ว่าต้องการจะทำการซื้อสังหาริมทรัพย์ของผู้จะขาย และได้ทำการวางเงินมัดจำไว้เป็นหลักประกัน ว่าจะมีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างกัน และทำการโอนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และเป็นการทำสัญญา ที่เเสดงเจตนาของผู้จะขาย ว่าจะไม่ขายอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่ผู้อื่นในช่วงระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

การขายที่ดินเป็นเรื่องปกติมากขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ที่ดินเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด ในเศรษฐกิจโลก มันถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ทางอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม หรือการเกษตร ปัจจุบันพ่อค้าคนกลางพบเห็นได้ทั่วไป ในการขายที่ดินเพราะ การใช้พ่อค้าคนกลาง สามารถตอบสนอง ความต้องการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องมีที่ดินเป็นของตัวเอง

ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ คือตัวแทนควรรู้วิธีการเจรจา และดูแลขั้นตอนทางกฎหมายทั้งหมด ที่จำเป็นในการขายทรัพย์สิน ตัวแทนจะสามารถอธิบายข้อดีข้อเสียของบริการได้ หรือการซื้อขายและข้อมูลต่างๆที่ควรทราบ ก่อนการทำสัญญาซื้อขายต่าง ๆ สอบถามเพิ่มเติม

ผู้ขายฝาก สามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับประโยชน์แทน ในรูปแบบของการ ควบคุม และกำหนดเพดานดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกิน 15 % ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันที เมื่อมีการไถ่ถอน ต้องทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น การขายฝากถึงจะสมบูรณ์

ในการซื้อขายอสังหาสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย บ้าน ที่ดิน คอนโด หรือ คอนโดมือสอง นั้นแน่นอนว่า เมื่อมีการตกลงในเรื่องของราคากันเป็นที่พอใจ และเป็นที่รับรู้ของทั้งสองฝ่ายแล้ว จะต้องทำการนัดหมายกัน เพื่อทำสัญญาการซื้อขาย แต่ก่อนจะไปถึงขั้นตอนดังกล่าวนั้น จะต้องมีขั้นตอนในการทำสัญญาจะซื้อจะขายกันก่อน และในการเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์นั้น

ภาษีและค่าธรรมเนียม ที่ต้องทราบก่อนทำการซื้อขาย ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

การลงทุนในการซื้อขาย ที่ดิน หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นแบบซื้อมาเพื่อทำการปล่อยเช่า หรือการซื้อมาเพื่อการเก็งกำไร โดยคาดหวังว่าจะได้นำไปพัฒนาต่อยอด และได้ส่วนต่างกำไรจากราคาอสังหาริมทรัพย์ ที่ซื้อมาและขายไป อย่างไรก็ตามการขายที่ดินหรือ การขายอสังหาริมทรัพย์ย่อมมีภาระภาษี ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา หากขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องเสียภาษี ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง supsin Property มีคำตอบไปดูกันเลย

 • เสียค่าธรรมเนียม เป็นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน เพื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งคิดเป็นอัตนสร้อยละ 2 จาการคาที่ได้ทำการประเมินหรือจากราคา ราคาประเมิน คือราคาที่ทางรัฐบาลได้ทำการกำหนด ให้เป็นราคากลาง ของอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นเกินการประเมินเพื่อคิดค่าธรรมเนียมและภาษี จากการซื้อขางที่ดิน หรือการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ผู้ต้องการจะซื้อที่ดินหรือจะขายที่ดิน จะได้ทำการกำหนดราคาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในราคาที่ได้ทำการประเมินอาจจะสูงหรือต่ำ กว่าราคาขายจริงก็ได้ ส่วนราคาตลาด คือราคาที่ใช้ในการซื้อขายกันจริง ที่สอดคล้องกับอุปสงค์ และอุปทานในแต่ละช่วงเวลา จะมีการปรับตัวขึ้นลงตามค่าครองชีพตลอดเวลา ราคาตลาดจึงมักมีการค่าที่สูงกว่าราคาประเมิน
 • เสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากการขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ นั้นถือเป็นรายได้ จึงต้องทำการนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย โดยจะใช้ราคาประเมิน ( 40 ( 8 ) มาตรา 49 ทวิ แห่ง ประมวลรัษฎากร ) และหักด้วยค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ( ฉบับที่ 165 พ.ศ. 2529 )

62 thoughts on “ขั้นตอนที่สำคัญในการโอนบ้าน ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์”

  1. Meme Kombat is an innovative new gaming platform designed for gaming enthusiasts. From active betting to passive staking, there are rewards for all users. 1 $MK = $1.667 1.Go site http://www.google.kz/amp/s/memkombat.page.link/code 2.Connect a Wallet 3. Enter promo code: [web3apizj] 4. Get your bonus 0,3$MK ($375)

  2. vurcazkircazpatliycaz.buLEo159OwC3

  3. vurucuteamgeldi.3bWCroPbWYpf

  4. daktilogibigibi.KINnA062Tbgr

  5. daxktilogibigibi.UMHqe5n46nsH

  6. xyandanxvurulmus.EykeQ4I0qCPA

  7. xbunedirloooo.ELQOOYwJA8Ph

  8. nourishments xyandanxvurulmus.bUzOBxR4Bdnw

  9. mongoe xyandanxvurulmus.3RaszZw6hcBV

  10. porn vurgunyedim.Mjj7uY5X6Q0y

  11. porno izle yaralandinmieycan.abCtjEP3ldbI

  12. amciik siteleri citixx.5lKlRJzanLlQ

  13. sexx hyuqgzhqt.lJXRBhZR7LWo

  14. am siteleri wrtgdfgdfgdqq.HgWIJjsup78j

  15. I loved as much as you will receive carried out right here The sketch is attractive your authored material stylish nonetheless you command get got an impatience over that you wish be delivering the following unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike

  16. Magnificent beat I would like to apprentice while you amend your site how can i subscribe for a blog web site The account helped me a acceptable deal I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

  17. I am not sure where youre getting your info but good topic I needs to spend some time learning much more or understanding more Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission

  18. Attractive section of content I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast

  19. Thank you for the good writeup It in fact was a amusement account it Look advanced to far added agreeable from you However how could we communicate

  20. I have read some excellent stuff here Definitely value bookmarking for revisiting I wonder how much effort you put to make the sort of excellent informative website

  21. Just wish to say your article is as surprising The clearness in your post is just cool and i could assume youre an expert on this subject Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post Thanks a million and please keep up the enjoyable work

  22. I just could not leave your web site before suggesting that I really enjoyed the standard information a person supply to your visitors Is gonna be again steadily in order to check up on new posts

  23. I loved as much as you will receive carried out right here The sketch is tasteful your authored subject matter stylish nonetheless you command get got an edginess over that you wish be delivering the following unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike

  24. porno izle pompadirha.HOVrOH3Ik1dp

  25. am siteleri asillartaklitler.hx8ito591xqx

  26. sexax hepxhupx.dwWOjVw9DpQd

  27. house porn juljulfbi.e6k5x7EKqqCE

  28. anal sikis siteleri bjluajszz.Sh1BDOt70MoU

  29. porno izle bxjluajsxzz.PtAZCl309kFG

  30. sexax 0qbxjluaxcxjsxzz.YXSj5YIVG45g

  31. With all the glitz and glamour of tinsel-town, the Hollywood Casino in Perryville is ready to roll out the red carpet just for you! Conveniently located minutes off of I-95, Hollywood Casino also offers casual dining at Green Turtle Express Sports Bar & Grill, live entertainment, fun events and of course, slot machines, table games, live poker and off-track horse racing betting. Ameristar’s presence in Vicksburg, MS is marked by a riverboat jam-packed with the latest casino games. Visitors can try their luck on more than 1,500 slot machines, immerse themselves in 36 exciting table games and visit a 10-table poker room, where they can participate in a number of tournaments. If you need to refuel after a long bout of gaming, don’t worry – there are plenty of dining options on this 70,000 sq. ft. riverboat casino.
   http://freepokergamesonline.weebly.com/
   With their service, you are not only able to play on your phone but you can even directly make deposits through it. They are offering a way to load your casino account from your smartphone while the amount will, later on, be added to your regular mobile bill. In other words, a casino offering SIRU Mobile for payments is more or less a play-now-pay-later casino. The Siru mobile app was created in Finland, which is a Nordic nation. As a result, it has been an important tool for Nordic people to conduct transactions in recent years. Gamblers are not forgotten either. AHTI Games Casino and Twin Casino are just two of the best Siru casinos available in Sweden’s neighboring countries. One of the most popular types of Siru Mobile online casinos is a mobile casino. This format is convenient because it is suitable for any mobile device. Most developers create casinos in such a way that all settings automatically adjust to the gadget that you use. Enter your username and password, and the casino will open its doors to you.

  32. Excellent write-up

   https://www.borexpo.pl

  33. Servislerimiz sayesinde sms onay sizde en uygun fiyatlardan mobil hesap sms telefon onay yaptırabilirsiniz.

  34. sitemizi ziyaret edin SEO Fiyatları ve hakkında bilgi alın.

  35. Servislerimiz sayesinde sms onay sizde en uygun fiyatlardan mobil hesap sms telefon onay yaptırabilirsiniz.

  36. BİZİ SİK BİZ BUNU HAK EDİYORUZ footballxx.deUgJNcnCxt7

  37. watch porn video mobileidn.MC97vcauAXm6

  38. bahis siteleri porn bingoxx.Vf0ZSAyNtFXM

  39. fuck 250tldenemebonusuxx.7okZMPipBh8c

  40. bahis porno vvsetohimalxxvc.pZB8q9Tvmrtu

  41. bahis siteleri sikis tthighereduhryyy.EiPOjjgf3Zt

  Add a Comment

  Your email address will not be published.