เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการโอน ที่ดิน ควรทำอย่างไร

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการโอน ที่ดิน ควรทำอย่างไร

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการโอน ที่ดิน ควรทำอย่างไร

ไม่ว่าคุณจะทำการซื้อบ้านหรือว่า ซื้อคอนโดหรือว่าซื้อ ที่ดิน ไม่ได้จะมีแค่ค่าผ่อนบ้าน เท่านั้นแต่ใน สิ่งนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกด้วยหนึ่งใน นั้นก็คือค่าโอนที่ดินหรือว่า ค่าโอนบ้านนั่นเองที่จะต้องมี การจ่ายในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดินสำหรับ ใครหลายคนที่ยังสงสัย รายละเอียดเรานี้ว่า ใครค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ มีอะไรบ้างหากจะต้อง มีการโอนบ้านหรือว่า โอนที่ดินกันจริงๆ ต้องเตรียมเอกสาร อะไรบ้างหรือว่า มีขั้นตอนในการดำเนินงานต่างๆ ในเรื่องใดบ้างวันนี้ ทางเราได้ทำการรวบรวม สิ่งเหล่านี้ไว้หมดแล้ว นายหน้าซื้อที่ดิน

ค่าโอน หมายความว่าอะไร ค่าโอนที่ดินหรือว่า ค่าโอนบ้านนั่นก็คือค่าใช้จ่ายใน การโอนกรรมสิทธิ์ กรมที่ดินที่ มีการการทำต้องมีส่วนใน การรับผิดชอบร่วมกันโดยผู้ขายจะทำ การรับผิดชอบใน ส่วนของค่าธรรมเนียม การโอนหรือว่า ค่าอากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดา และค่าภาษีธุรกิจ เฉพาะสำหรับ ผู้ซื้อจะรับผิดชอบในส่วนของ ค่าธรรมเนียมการโอน คือจะมีการจ่ายคนละครึ่งกับ ผู้ขายและค่าจำนองและ ยังมีค่าธรรมเนียมการโอนนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มันก็ขึ้นอยู่กับ การตกลงของ ผู้ซื้อและผู้ขายกันเอง ขายที่ดิน

ค่าใช้จ่ายในการโอน ที่ดิน

ค่าใช้จ่ายที่ทำการใน การโอนที่ดินและ ค่าธรรมเนียมกรม ที่ดินมี ด้วยกันทั้งหมด 5 ส่วน

ค่าธรรมเนียมใน การโอนคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของราคา ที่ทำการประเมินตัวอย่างเช่นได้ทำการ กำหนดราคาประเมินไว้ที่ 1 ล้านบาทราคาขาย ก็คือหนึ่งล้านห้าแสนบาทจะมี การใช้ราคาประเมินมาคำนวณคือ 2 เปอร์เซ็นต์ของราคา 1 ล้านบาทนั่น ก็คือ 20,000 บาท  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าจดจำนอง โดยค่าจดจำนองนี้จะคิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ของยอดจด จำนองกับของทางธนาคารชำระ เฉพาะผู้ใช้เงินกู้จาก สถาบันการเงินตัวอย่าง ของค่าจดจำนองนี้ก็คือการ กู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อคอนโดมา 1 ล้าน 5 แสนบาทจะมี การจ่ายค่าจดจำนอง 1% ของหนึ่งล้านห้า แสนบาทนั่นก็คือ 15,000 บาท

ค่าอากรแสตมป์ ค่าอากรแสตมป์นั้น จะมีการคิดเป็น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ราคาขายหรือราคาประเมินที่ได้ทำการกำหนดไว้ ตั้งแต่ขั้นต้นด้วยใช้ยอด ที่สูงกว่าในการคำนวณแต่ ถ้าหากมีการดำเนินการเสีย ภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วจะไม่มีกัน เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ค่าภาษีเงินได้ส่วน บุคคลธรรมดาจะเป็นค่าภาษีเงินได้ ส่วนบุคคลธรรมดาที่ทำการคำนวณจากราคาประเมินที่คิดไว้ แบบขั้นบันได ภาษีจะมีการหักค่าใช้ จ่ายตามปีที่ได้ถือครอง ตามหลักเกณฑ์ ของกรมสรรพากร รับซื้อที่ดิน

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะค่า ภาษีธุรกิจเฉพาะจะมี การคิดเป็น 3.3 เปอร์เซ็นต์ของราคาที่มี การถูกขายหรือราคาที่ ได้รับการประเมินโดย ยึดหลักของราคา ที่สูงสุดกว่ามาทำการคำนวณยกเว้น ผู้ที่ครองอสังหาเกินกว่า 5 ปีขึ้นไปหรือมีการมี ชื่อในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปีจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ แต่ต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์ ก่อนแทน

เอกสารที่สำคัญใน การเตรียมโอนที่ดิน

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ในการโอนบ้านหรือว่า โอนที่ดิน ขายฝาก ที่ดิน

เอกสารส่วนบุคคลธรรมดานั่น ก็คือบัตรประชาชนตัวจริง กับทะเบียนบ้านฉบับจริง

เอกสารประกอบกรณี มอบอำนาจ หนังสือมอบอํานาจ และบัตรประชาชนของ ผู้รับมอบอํานาจฉบับจริงพร้อมทั้งมี การสำเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอำนาจจำนวน 1 ฉบับและ มีการเซ็นชื่อรับรองไว้ อย่างถูกต้อง ทะเบียนบ้านของ ผู้รับมอบอำนาจฉบับจริงพร้อมทั้ง สำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอำนาจจำนวน 1 ฉบับพร้อมเซ็นชื่อ รับรองสำเนา ถูกต้อง

เอกสารประกอบการสมรส หนังสือให้ความยินยอม ให้ขายที่ดินหรือ ที่ดินพร้อมบ้าน สำเนาบัตรประชาชน คู่สมรส สำเนาทะเบียนสมรส

ขั้นตอนที่สำคัญใน การโอนบ้าน และโอนที่ดิน

หลังจากที่ทำการจัดเตรียมสัญญาต่างๆ เอกสารให้เรียบร้อยแล้วขั้นตอน ต่อมาในการโอนที่ดินหรือว่า โอนบ้านโดยไปที่กรมที่ดินที่ ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆ

ต้องทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะทำการตรวจสอบเอกสาร และรอรับบัตรคิว ผู้ที่มา ทำการโอนที่ดินหรือว่า โอนบ้านจะเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยควรตรวจเช็ค ให้อย่างละเอียดก่อน ที่จะมาที่กรมที่ดิน รับซื้อที่ดิน

เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกทั้ง ผู้โอนและผู้รับโอนเซ็นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ให้เรียบร้อย เจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินจะมีการประเมินทุน ทรัพย์และคำนวณค่าธรรมเนียมในการโอน ให้เพื่อนำไปชำระค่าโอน ที่ฝ่ายการเงิน Supsin

เมื่อทำการชำระค่าธรรมเนียม ในการโอนที่ฝ่ายการเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับใบเสร็จ 2 ใบนั่นก็คือ สีฟ้ากับสีเหลืองให้นำใบเสร็จ สีเหลืองคืนให้ แก่เจ้าหน้าที่พนักงาน ส่วนใบเสร็จสีฟ้าให้ ผู้อื่นทำการถ่ายสำเนาเอกสาร ให้ผู้รับโอนไว้ 1 ชุด

เจ้าหน้าที่จะมีการพิมพ์สลักหลังโฉนดที่ดิน โฉนดเพื่อทำการตรวจสอบความ ถูกต้องอย่างละเอียดแล้วจึงนำมอบโฉนด และสัญญาซื้อขายให้กับ ผู้รับโอนหรือผู้ซื้อ เป็นอันเสร็จสิ้นในเรื่องของ การโอนโฉนดที่ดินโฉนดนั้น ก็จะมีการเปลี่ยน กรรมสิทธิ์เป็นของ ผู้รับโอนหรือว่า ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับ ที่อีกแบบหนึ่งผู้ทำการ กู้ซื้อบ้านกับทางธนาคาร ธนาคารก็จะมีการเก็บโฉนดตัวจริงไว้ แล้วค่อยทำการมอบโฉนดไว้ให้ กับผู้รับโอนด้วยโฉนดจะเป็น ชื่อของธนาคารเป็น ผู้รับจำนอง ซื้อที่ดิน

เมื่อทำการเสร็จสิ้นการซื้อขายจริงๆ หลังจากการโอนที่ดินหรือว่า บ้านของเรียบร้อยแล้วควรมี การโอนมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อม ทั้งย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านด้วยจึงจะเป็นอันเสร็จสิ้น เรียบร้อยแต่หากไม่ทำ การสะดวกไปดำเนินการด้วยตัวเองได้ ก็จะสามารถทำการทำหนังสือมอบอำนาจ ให้กับ ผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้ เช่นเดียวกัน

การทำการซื้อขายบ้านหรือว่า คอนโดหรือว่าที่ดินไม่ได้ มีแค่การซื้อบ้านเท่านั้นหรือว่า ซื้อที่ดินแต่ยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าโอน ที่ดินค่าโอนบ้านสิ่งที่มือใหม่ อย่างเราคนทำนั่น ก็คือทำการเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อมและทำการดูวิธีขั้นตอนต่างๆ ในการทำ การฝากขายและทำการโอนต่างๆ ให้เรียบร้อยควร ที่จะเตรียมตัว ให้พร้อมล่วงหน้าอยู่เสมอใน การจัดการซื้อขายใน เรื่องของที่ดิน ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้