ที่ดิน สิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการฝากขายที่ดิน 

ที่ดิน สิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการฝากขายที่ดิน 

สิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการฝากขาย ที่ดิน 

การขายฝาก ที่ดิน คือรูปแบบการทำนิติกรรมการซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธุ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที เมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ระหว่างนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ขายฝาก สามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด การทำสัญญาการซื้อขายกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินที่ตกไปยังผู้ซื้อ โดยการทำสัญญานั้นต้องมีการทำข้อตกลงกันว่า ผู้ขายนั้นสามารถที่จะทำการไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคือได้ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรือที่ดินที่ได้นำไปทำการขายฝาก นั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา

ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับประโยชน์แทน ในรูปแบบของการ ควบคุมและกำหนดเพดานดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน ต้องทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น การขายฝากถึงจะสมบูรณ์ ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือวงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนันสนุนการพิจารณาตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก

หลักของการ ขายฝาก ที่ดิน อยู่ที่มีการส่งมอบการครอบครองโดยตรง ให้แก่ผู้รับซื้อฝากพร้อมกรรมสิทธิ์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ผู้ขายฝากจะมีกรรมสิทธิ์ ที่จะสามารถไถ่ถอนทรัพย์สิน บ้าน หรือที่ดินได้ ดังนั้นในช่วงระยะเวลาที่ยังฝาก ขายที่ดิน กันอยู่ และกรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก ผู้รับซื้อฝากอาจจะนำทรัพย์สินดังกล่าว ไปทำอย่างใดก็ได้ ผู้ขายฝากหรือผู้อื่น ไม่มีสิทธิห้ามปรามส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับซื้อฝากกับผู้ขายจะมีการทำสัญญาลักษณะปีต่อปี เพื่อหลีดเลี่ยงกฎหมาย ว่าด้วยการฝากขายที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนไว้ 

อสังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินที่เป็นที่ต้องการของใครหลายคน อสังหาริมทรัพย์ช่วยให้ผู้คนซื้อ และขายทรัพย์สินของตน เช่น บ้าน ที่ดิน และรถยนต์ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จึงกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย มีบริการอสังหาริมทรัพย์มากมาย เพื่อช่วยในกระบวนการซื้อ หรือขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น นายหน้าและเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้ซื้อ และผู้ขายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในประเทศส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงมีหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่เวลาที่ซื้อจนถึงเวลาขาย

อัตราค่าตอบแทนและ ระยะเวลาของสัญญาขายฝาก ที่ดิน

อัตราค่าตอบแทนการขายฝาก ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน 15 % ต่อปี หรือ 1.25 % เดือนนั้นเอง ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้นั้น ซึ่งระยะเวลาที่ให้ขายฝากนั้นทำได้ตั้งแต่ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปจนถึง 1 ปี หรือตามระยะเวลาที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้ หากครบกำหนดระยะเวลาแล้วผู้ขายฝากยังไม่ไถ่ถอนได้ สามารถที่จะขยายระยะเวลาได้แต่ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 10 ปี

ในกรณีที่ทำสัญญาเกี่ยวกับอสังหารินทรัพย์ การทำสัญญาขายฝากจะต้องไปดำเนินการที่ สำนักงานที่ดินเท่านั้น เพื่อเป็นการทำหนังสือและจดเเจ้งต่อเจ้าหน้าที่

ข้อดีในการขายฝากที่ดิน

1.มีการทำสัญญาที่กรมที่ดิน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.อนุมัติเร็ว และได้วงเงินหลักประกันหลังการอนุมัติประมาณ 40 – 70 %  ของราคาประเมินตามสัญญา

3.ไม่มีขั้นตอนการเช็ค Statement แต่อย่างใดทำให้สะดวก

4.หากผู้ซื้อยังไม่พร้อมในกานไถ่ถอน สามารถทำสัญญาขยายเวลาไถ่ถอนต่อได้อีกหลายครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี ตามที่กฎหมายตั้งไว้

5.การขายฝากจะทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ณ สำนักงานที่ดิน จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมาย

6.การอนุมัติสัญญารวดเร็วกว่า การขอสินเชื่อกับธนาคาร

7.ได้วงเงินดีกว่าการไป ” จำนอง “

8.การทำสัญญาฝากขายที่ดิน ไม่จำเป็นต้องเช็คประวัติแบล็คลิส เครดิตทางการเงิน หรือ Statement ซึ่งสะดวกสบายและรวดเร็ว

9.หากครบกำหนดแล้ว ผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่คืนที่ดินได้ ผู้ขายฝากอาจทำสัญญาขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปก่อนได้ ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 10 ปี

10.ผู้ขายฝากยังคงได้ครอบครองที่ดิน และใช้ประโยชน์ต่อไปได้จนกว่าจะพ้นกำหนดการไถ่ถอน เว้นแต่ว่าคู่สัญญาจะตกลงกันเป็นประการอื่น 

เอกสารที่ต้องเตรียมให้เรียร้อยในการ ขายฝากที่ดิน มีอะไรบ้าง ?

1.โฉนดที่ดิน ทะเบียนบ้าน ( ตัวจริง ) และบัตรประจำตัวประชาชน ( ตัวจริง ) พร้อมสำเนา

2.เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ตัวจริง ) พร้อมสำเนา ( ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล )

3.ในกรณีจดทะเบียนสมรส ต้องเตรียมเอกสารหนังสือยินยอม ให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส ในกรณีที่แต่งงานแล้วต้องเตรียมเอกสารใบทะเบียนสมรสมาด้วย หรือในกรณที่มีการหย่าร้าง ต้องทำการเตรียมใบหย่า รวมทั้งเอกสารที่แนบท้ายใบหย่ามาด้วย

ขั้นตอนวิธีการขายฝากง่ายๆกับ ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้

1.ลงทะเบียน /โทร /แอดไลน์

-ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการดำเนินการ

-Line @ : LINE

Facebook Page

2.ทีมงานผู้เชี่ยวชาญโทรประมาณทรัพย์

ทีมงานผ้เชียวชาญประเมินทรัพย์ ที่มีประสบการณ์และได้รับมาตรฐาน ให้ทราบถึงข้อมูล มูลค่าทรัพย์สินที่ต้องการมาค้ำประกัน เพื่อทางทีมงานจะได้ประเมินวงเงินขายฝากที่มีความยุติธรรมแก่ผู้มาค้ำประกันกับ ทรัพย์สิน พร็อพเพอร์ตี้ของเรา

3.การทำสัญญาที่ กรมที่ดิน

เป็นการทำสัญญาให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ณ สำนักงานที่ดิน และทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้ขายฝากจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย

ขั้นตอนวิธีการ ซื้อขายที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ มีดังนี้

ขั้นตอนสำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์

 • 1.การทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย การวางเงินมัดจำ
 • 2.เตรียมเอกสารสำคัญ สำหรับการยื่นกู้ธนาคาร
 • 3.ผลการอนุมัติเครดิตของผู้กู้ว่า ผ่าน หรือไม่ผ่าน
 • 4.ทางธนาคารจะนัดเข้ามาประเมินทรัพย์
 • 5.ทำการเซ็นสัญญาเงินกู้สินเชื่อกับทางธนาคาร
 • 6.นัดวันเพื่อทำการนัดโอนกรรมสิทธิ์
 • 7.แจ้งทางธนาคาร ให้ออกเเคชเชียร์เช็ค เพื่อทำการชำระเงินให้กับผู้ขาย
 • 8.เตรียมเงิน ค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษี วันที่ทำการโอนกรรมสิทธิ์ และเงินชำระส่วนต่างๆ ในกรณีกู้ได้ไม่เต็มยอด

ขั้นตอนสำหรับผู้ขายอสังหาริมทรัพย์

 • การทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย รับเงินมัดจำ
 • ให้สำเนาโฉนดที่ดิน สัญญาขายที่ดิน ทด. 13 เพื่อทำการยื่นกู้กับทางธนาคาร
 • นัดวันเพื่อทำการนัดโอนกรรมสิทธิ์
 • ทำการติดต่อกับธนาคารที่ติดจำนองโฉนด ขอยอดที่ต้องชำระ และทำการนัดโอนกรรมสิทธิ์
 • เตรียมเงิน ค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษี มาในวันโอนกรรมสิทธิ์
 • การขายฝากจะทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ณ สำนักงานที่ดิน จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมาย
 • การอนุมัติสัญญารวดเร็วกว่า การขอสินเชื่อกับธนาคาร
 • ได้วงเงินดีกว่าการไปจำนอง
 • การทำสัญญาฝากขายที่ดิน ไม่จำเป็นต้องเช็คประวัติแบล็คลิส เครดิตทางการเงิน หรือ Statement ซึ่งสะดวกสบายและรวดเร็ว
 • หากครบกำหนดแล้ว ผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่คืนที่ดินได้ ผู้ขายฝากอาจทำสัญญาขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปก่อนได้ ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 10 ปี
 • ผู้ขายฝากยังคงได้ครอบครองที่ดิน และใช้ประโยชน์ต่อไปได้ จนกว่าจะพ้นกำหนดการไถ่ถอน เว้นแต่ว่าคู่สัญญาจะตกลงกันเป็นประการอื่น

One thought on “ที่ดิน สิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการฝากขายที่ดิน ”

  1. najlepszy sklep 9 มีนาคม 2024

   Wow, amazing blog format! How lengthy have you been running a blog for?
   you make blogging look easy. The entire glance of your web site is
   magnificent, let alone the content! You can see similar here
   sklep

  Add a Comment

  Your email address will not be published.